+86 18802031002 (GZ) 00852 51695005(HK)

proposal@noblelawfirm.cn inspiration4evering@gmail.com

επιχειρήσεις ξένου επένδυσης εταιρειών (fipe) στη Κίνα

2018-08-02

επιχειρήσεις ξένου επένδυσης εταιρειών (fipe) στη Κίνα
επιχείρηση επενδύσεων σε ξένες επενδύσειςείναι μια σχετικά νέα μορφή εμπορικής οντότητας.οι κανονισμοί της ξένης επιχείρησης εταιρικών σχέσεων (fipes), που διέπει τη σύσταση εταιρικών σχέσεων από αλλοδαπές εταιρείες ή άτομα στην Κίνα, έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2010.fipeγίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής μεταξύ των νέων νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Κίνα, επειδή δεν απαιτεί εγγεγραμμένο κεφάλαιο, αλλά μπορεί ακόμα να προσλαμβάνει ανθρώπους, να εισπράττει πληρωμές, να εκδίδει τιμολόγια και να υποβάλλει αίτηση για εργασία και διαμονή στην Κίνα. οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κίνα μπορεί να μην το γνωρίζουνfipeεπειδή είναι σχετικά νέα και η κυβέρνηση δεν την έχει προωθήσει ευρέως.


ο όρος "εταιρική σχέση"αναφέρεται σε γενικές συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και άλλους οργανισμούς στην Κίνα. Οι κρατικές εταιρείες, οι κρατικές εταιρείες, οι εισηγμένες εταιρείες, οι δημόσιοι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας ή οι κοινωνικές οργανώσεις δεν μπορούν να γίνουν σύμβουλοι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.


υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποιεταιρικές σχέσεις:

1. επιχείρηση γενικής εταιρικής σχέσης (gpe)

μια επιχείρηση γενικής συνεργα- σίας μπορεί να αποτελείται από γενικούς εταίρους οι οποίοι φέρουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρικής σχέσης.

2. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (lpe)

μια ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελείται από έναν γενικό εταίρο ο οποίος αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη από κοινού και έναν περιορισμένο εταίρο ο οποίος είναι υπεύθυνος για το χρέος της εταιρικής σχέσης.

3. Ειδική επιχείρηση γενικής εταιρικής σχέσης (sgpe)

μια ειδική γενική σύμπραξη είναι παρόμοια με μια γενική εταιρική σχέση, αλλά πρέπει να είναι επαγγελματίας πάροχος υπηρεσιών που προσφέρει υπηρεσίες που απαιτούν επαγγελματικές γνώσεις και ειδικές δεξιότητες. η δομή αυτή απαλλάσσει τον συν-εταίρο από την ευθύνη λόγω σκόπιμης παράβασης ή βαρείας αμέλειας ενός εταίρου ή μιας ομάδας εταίρων.


ποια είναι τα πλεονεκτήματα τουτη σύναψη εταιρικής σχέσης στην Κίνα;

1. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο.

2. λιγότερες διαδικασίες από τις ξένες επιχειρήσεις ή τις κοινοπραξίες.

3. Εάν ο εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν απαιτείται κανένας φόρος εισοδήματος. οι μεμονωμένοι εταίροι πρέπει να καταβάλλουν χωριστά το εισόδημα της εταιρικής σχέσης εάν ο εταίρος είναι εταιρεία, ισχύει φόρος εταιρικού εισοδήματος.

4. δυνατότητα μετατροπής των κερδών rmb σε δολάριο εμβάσματα σε μητρικές εταιρείες εκτός Κίνας.

5. να επιτρέπουν σε αλλοδαπές εταιρείες ή ιδιώτες να συνάπτουν εταιρικές σχέσεις με κινέζικα άτομα (τα κινέζικα άτομα δεν μπορούν να ιδρύσουν κοινοπραξίες με ξένους επενδυτές).

6. Σε αντίθεση με μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διαθέτει μερίσματα με βάση το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι, η κατανομή των κερδών ή των ζημιών στο κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εταίρων μέσω σύμβασης εταιρικής σχέσης, ανεξαρτήτως ποσού εισφοράς κεφαλαίου.


ποια είναι τα μειονεκτήματα τουτη σύναψη εταιρικής σχέσης στην Κίνα;

1. Απεριόριστη ευθύνη. η εταιρία πρέπει να πληρώσει όλα τα χρέη με το ακίνητο που παρέχει ο εταίρος για την εταιρική σχέση. εάν η εταιρική σχέση είναι γενική εταιρική σχέση, οι εταίροι ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον.

2. ένα όνομα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί να περιλαμβάνει μια "εταιρεία" στο όνομα της εταιρείας, για παράδειγμα, συν. ή co., ltd.

3. τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται από την εταιρία πρέπει να συμφωνούνται από όλους τους εταίρους της εταιρείας πριν να μεταφερθούν σε τρίτους.

4. η Κίνα δεν υιοθετεί ένα σύστημα πτώχευσης φυσικών προσώπων. εάν το πρόβλημα είναι προβληματικό, η φήμη των εταίρων θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί.

όπως και για τις εμπορικές συναλλαγές μιας επιχείρησης, θα ήταν δύσκολο για το fipe να πάρει αρχικά το καθεστώς του κασσίτερου.


δημιουργώντας έναΚίνα νέα εταιρική εταιρείαπρέπει να πληρούν τα ακόλουθααπαιτήσεις:

1. Τουλάχιστον 2 ή περισσότεροι συνεργάτες. δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για την εθνικότητα του εταίρου, οπότε είναι δυνατό για όλους τους ξένους επενδυτές να σχηματίσουν έναν όμιλο ή έναν ξένο και κινεζικό εταίρο για να σχηματίσουν το σχήμα.

2. γραπτή συμφωνία εταιρικής σχέσης.

3. το ποσό του εισφερόμενου κεφαλαίου από τον εταίρο ή το πράγματι καταβληθέν.

4. εταιρική επωνυμία και γραφείο για την επιχείρηση εταιρικής σχέσης.


έγγραφα που απαιτούνταιγια εγγραφή εταιρικής σχέσης:

1. για έναν εταίρο της εταιρείας: πιστοποιητικό εγγραφής εταιρείας, το καταστατικό της εταιρείας είναι πιστοποιημένο από την κινεζική πρεσβεία ή το κινεζικό προξενείο στο εξωτερικό.

2. Για έναν προσωπικό συνεργάτη: αντίγραφο διαβατηρίου, απόδειξη κατοικίας (όπως χρεωστικός λογαριασμός που εκδίδεται εντός 3 μηνών, έγκυρη άδεια οδήγησης με διεύθυνση, εθνική ταυτότητα με διεύθυνση κ.λπ.), πιστοποιημένη από την κινεζική πρεσβεία ή το κινεζικό προξενείο στο εξωτερικό.

3. συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν όλοι οι εταίροι.

4. απόδειξη της καλής φήμης της τράπεζας για τον εταίρο, πιστοποιημένη από την κινεζική πρεσβεία ή το προξενείο (μόνο συνεργάτης διαχείρισης).

5. Πιστοποιητικό έγκρισης κινεζικής εταιρείας όνομα

6. διεύθυνση γραφείου της Κίνας και σύμβαση μίσθωσης.


αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή χρειάζεστε βοήθειασχηματισμό φώτων στην Κίνα, σας παρακαλούμεεπικοινωνήστε μαζί μας.


μπορεί να σου αρέσει επίσης:

πώς να ρυθμίσετε ένα wfoe στην Κίνα

δημιούργησε μια κοινή κινεζική κοινή επιχείρηση

καταχώρηση αντιπροσωπείας στην Κίνανα ζητήσετε μια πρόταση

δημιουργήστε το όνειρό σας στην Κίνα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

πάρετε δωρεάν διαβούλευση

    χρειάζεστε βοήθεια με την καταχώριση της εταιρείας στην Κίνα, τη λογιστική της Κίνας ή άλλη υπηρεσία επιχειρήσεων; παρακαλώ σημειώστε. η επαγγελματική ομάδα συμβούλων μας θα σας απαντήσει σύντομα.